English to Afaan Oromo Afaa Oromo to English
cacao bean
   
ifaa kan tahe
qaabata
firii kokowaa
lallabaAdd a new Oromo word?


 

Shakh Bakrii Saphaloo's work