English to Afaan Oromo Afaa Oromo to English
sky
   
qabdu
abdii
mi'a dur
samiiAdd a new Oromo word?


 

Shakh Bakrii Saphaloo's work