English to Afaan Oromo Afaa Oromo to English
uneven
   
cabsuu
qar
meeshaa jabduu gatii guddaa baaftu
seera jijjiiruuAdd a new Oromo word?


 

Shakh Bakrii Saphaloo's work