Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2017-02-06 17:34:00
Sittaayee says:

akkuma Immabeet olitti ibsite anis akkaataan jechoonni Afaan Oromoo itti barreeffaman dhaabbataa taʼuu dhiisuunsaa na gaddisiisa.Galmeewwan jechoota Afaan Oromoo kan walirraa waraabamani malee waan haaraa qabatanii kan baʼan miti; inni haaraa baʼu isa duraarra kan wayyu miti. yoo ergaan koo kun isin gaʼe yaadan barreessu dabalataan qaba.
2017-02-06 17:34:00
Siifan Amanuu says:

Yaadni kun guutummaa guutuun kan nama boonsu!!!!! Nuuf jiraadhaa!!!!! Afaan kun guutuu ta'uusaa addunyaan beekuu qabdi.
2017-02-06 17:34:00
Faadil Heeban says:

wallay heddu namatti tola itti fufaa
2017-02-06 17:34:00
qeerroo says:

jiraadhaa dabalataan hujiin keessan baayyee boonsaadha
2017-02-06 17:34:00
Bizunesh says:

Hojii isin hojjeetan bayyee kan nama gammachisuu fi kan nama barsisuudha.baayyee galatooma!!!!!!!!!
2017-02-06 17:34:00
Tadele says:

This dictionary helps me a lot to learn basic Afaan Oromo terms. Galatoomi!
2017-02-06 17:34:00
tacaan says:

Ani Gama Kootin baay'ee baay'ee galatooma Afaan kan aguddisuu keessaniif. isin faana jirraa jabaadhaa!!!!!!!!!!
2017-02-06 17:34:00
Ahmed says:

Namoonni qubeedhuma barreessuu waan danda'aniif qofa waan afaan oromoo seeran barreessan of seeyan kanaafuu xiinxallanii of ilaaluu qabu jedha. Gara birootin ammo loqoda baay'ee waan qabnuuf inni tokko kan birootti dogongora fakkaachuu danda'a.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee