Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2014-11-02 20:20:58
sulxaan Huseen says:

Hojiin isin hojjattan baay'ee gaariidha. Hojii idilee guyyuu hojjatamuufis kan baay'ee nu gargaareedha. Namni guddina Afaan Oromoo fedhu hunduu waan irraa eegamuun isin bira dhaabachuu qaba natti fakkaata.
Gara fuulduraatti kana caalaa tajaajila hiika jechoota ni arganna abdii jedhuun qaba.
Ani baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Jiraadhaa. Horaa Bulaa Deebanaa!
2014-10-22 19:41:21
Alamuu says:

hojii nama boonsuu afaan oromooakka afaan kamiyuu saayinsii fi teekinolojii akka ta'uu danada'uu agasiisuu issarratti.
2014-10-22 19:41:21
Dula says:

should be barley not barely for Garbbu
2014-10-17 16:37:41
Gishu says:

Yaada kenitanif galatooma.isinitti haa baratu
2014-10-17 16:37:41
Aadaa says:

baay'ee itti gammaada anii mata kootiin beektoni keenya ammalee itti nu fufaa baay'ee galatoom
2014-10-13 11:51:30
gadaa ebbaa says:

galata guddaa qabdu kan hafes itti nuuf dabalaa!!!!
2014-10-13 11:51:30
waggaarii Bakkashee says:

Baay'ee baay'ee namatti tola.caalmaatti irratti haa hojjetamu.
2014-10-13 11:48:45
Obsa says:

Jechii tokko tokko sirritti hin hikkamne fkn, "Sublime" afaan oromottin "mirqaanuu" jechuu mitti irra debi'udhaa hika.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee