Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2014-02-13 10:49:51
DHUFERAA says:

KUN JALQABII GAARIIDHA MALOO DHALATAA OROMOO KAN TATE HUNDI GUDINA AFAA N OROMOOF TATAFADHU KESSAMAYYUU WAA INTARNETA IRRITI BARESSINU/??
2014-02-12 02:53:44
YASIN HASAN WOLLO U says:

OROMON HUNDI SABAAF JIRAADHA DHIIGA ILMAN TEENNA YAADADHA JALATANIS JIBANIS ANI OROMOODHA AADAA KEENNA GUUDDISUF HARKA WAL QABANNE HAA KAANUU HOMA HI SODAATINA HORA BULA
2014-02-12 02:35:48
YASIN SABA says:

AKKAM NAGA JIRTUU JABAANE ADAA HA GUDISNU
2014-02-11 02:49:38
Tolesa girmaa says:

baayy'ee baayy'ee namatti tola waqayyoo fixaan nufi haa basuu...
2014-02-10 14:30:48
tumsaa sabaa says:

nagayaan oromummaa haa dursu akkam nagayaa fayyaadhaa baga nagayaan jiraattan.
kana malees yeroo ammaa kana warri dhiiga keenya dhugaa ture dhiiga keenya dhabnaan maraachaa jiran.
2014-02-10 04:22:16
obsaa says:

Jechoonni diikshineerii elektironikii kana irratti galmaa'aa jiran bifa kitaabaan ba'aanii ummata qaqqabuu qabu. Ifaajeen kun jabaatee ittifufuu qaba. Jachoonni afaan oromoo dikshineerii kana irratti hingalmoofne hedduu ta'uu malu. Ogeessonni afaanii heddumminaan irratti hirmaachuu qabu. Hanga sadarkaa gandoota Oromiyaa maraatti gad bu'uun jachoota hafan dafnee funaanuu qabna. Yoo kana hintaane jachoonni jaarsolii fi jaartota qofa biratti beekaman dagatamanii baduu malu. Akkuma Isiraa'elonni afaan isaanii du'uu ga'e deebisanii lubbuu ittihoran nutis afaan keenya baroota hedduuf cunqurfamaa ture akka lalisu gochuu qabna.
2014-02-10 04:20:50
obsaa says:

Jechoonni diikshineerii elektironikii kana irratti galmaa'aa jiran bifa kitaabaan ba'aanii ummata qaqqabuu qabu. Ifaajeen kun jabaatee ittifufuu qaba. Jachoonni afaan oromoo dikshineerii kana irratti hingalmoofne hedduu ta'uu malu. Ogeessonni afaanii heddumminaan irratti hirmaachuu qabu. Hanga sadarkaa gandoota Oromiyaa maraatti gad bu'uun jachoota hafan dafnee funaanuu qabna. Yoo kana hintaane jachoonni jaarsolii fi jaartota qofa biratti beekaman dagatamanii baduu malu. Akkuma Isiraa'elonni afaan isaanii du'uu ga'e deebisanii lubbuu ittihoran nutis afaan keenya baroota hedduuf cunqurfamaa ture akka lalisu gochuu qabna.
2014-02-10 04:19:20
obsaa says:

Jechoonni diikshineerii elektironikii kana irratti galmaa'aa jiran bifa kitaabaan ba'aanii ummata qaqqabuu qabu. Ifaajeen kun jabaatee ittifufuu qaba. Jachoonni afaan oromoo dikshineerii kana irratti hingalmoofne hedduu ta'uu malu. Ogeessonni afaanii heddumminaan irratti hirmaachuu qabu. Hanga sadarkaa gandoota Oromiyaa maraatti gad bu'uun jachoota hafan dafnee funaanuu qabna. Yoo kana hintaane jachoonni jaarsolii fi jaartota qofa biratti beekaman dagatamanii baduu malu. Akkuma Isiraa'elonni afaan isaanii du'uu ga'e deebisanii lubbuu ittihoran nutis afaan keenya baroota hedduuf cunqurfamaa ture akka lalisu gochuu qabna.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee