Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2015-02-19 20:03:31
Baditti Abajifar says:

Jabaadhaa, Haala namoonni itti hirmaatanii dagaagina afaanichaaf gumaachanis osoo yaaddan, ( jecha haaraya tahe yookaan hiikaa dabalataa faa haala hirmaattotaan itti dabaluu danda'amu yoo jiraate itti yaadaa. Galatoomaa.
2015-02-19 20:03:31
falmata says:

namonni wan kana yaadattani ittiyaddani barrestan ani gama kotin baayyen galatoma isinin jedha nuti akka oromumma tenya yadannu nugotani jirtu ammas itti fufaa nuti isin walin jirra isnin jedha
2015-02-19 20:03:31
caalaa nuuree says:

Heddu galatoma rabbii issiin ha gargaru jabadha wan barbachisun issiin cina jira
2015-02-16 16:46:11
hussein abdulqaadir says:

Jabaadhaa afaani jechuun furfuu waa hundaati galanni keessan bilisummaa haa tahu
2015-02-14 01:41:32
Macca Raayaa says:

Akka ajaa'ibaa ti.
2015-02-12 19:56:24
mamasani says:

galataa qabdaa afaan biraas hikuuf yalaa babal'isuuf yalii godhaa galaataa qabdaa
2015-02-12 19:56:24
gadisa says:

jelqap afan oromo hedu hin danda'u barsu nara hin ilalin wan ti at godhu jirtu hun dinu baredadha halum kanan itti fuufii faya bred sifi ha kenu rabin gudadh ni danda'a
2015-02-12 19:56:24
ISIRAA'EL IMMIRUU DA says:

UFFEE!! NU JIRAADHU BAAY'EE SIIN BOONNA GALATNIKEE ILMAAN KEENYA BIRA NI GA'A LUBBUU NUUF DHEERADHU

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee