Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2014-03-20 13:15:42
sayoo says:

dalagaa boonsaa ,afaan oromoo sadarkaa kana gahuun baayyee namatti tola. worri waa kana dalagdan galatoomaa.
2014-03-18 08:54:39
Dawt Negeri Gemechu says:

Guddaa galatoomaa!!
2014-03-15 16:13:16
Gannaa Xahaa says:

Afaan keena haa guddisnu kan guddisu qabus numa waan ta'ef.Itti haa yaannu. Bineensota kessa weennin ingiliffan maal jedhamti?
2014-03-14 23:56:06
Hatimee mhmmd says:

Afan oromoo gudifne jabeysu qabna
2014-03-13 00:53:25
Abenet says:

galatoomaa
2014-03-12 05:50:51
Arge Kebede says:

Baay'ee baay'ee gaariidha haaala kanaan Afaan Oromoon guddachisuu qabna
2014-03-10 02:51:41
Alii Gose says:

itti fayadama isa osoo bekknee wa heddu isinif barreessina tere.
2014-03-07 02:03:25
Abdulsabur says:

bayyee bareeda jabadha...jechaa Afaan iba akkamiti afaan oromoti hikka?

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee