Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2014-05-25 13:49:34
Rehima says:

wooow haalan namatii tolaa! hedduu galatoma.sirbaa qofa sirbuu osoo hin ta"in waa'ee oromumaa irrattis jabachuu qaban. anyways jabadha isin jalana##
2014-05-25 13:49:31
Girma Amare says:

Great job! Baay'ee Galatoomaa

Obboo Taammanaa bitimaa maaloo email keessan.

Ani GIrmaa Amaaree Olaanaa Soondhessaa koowalee kishiiroo gurree birqii a*see abbayyi gobbaa akaakoo kaarroo abbaadhoo walee walisoo liiban maccaa booranaa oromoo
2014-05-22 16:20:46
fami yonis says:

wangarii dha hojettan kun guddina afaan oroomotif bakka gudda qaba jabadha
bifa download tahun oso nuf kessani garidha ykn set up isaa naf ergaa galatoma
2014-05-22 16:20:40
Ahmed says:

jajabaadha obbollewan kooo heduuu issin galtofana
2014-05-19 19:43:20
Jeyna oli says:

Galatoomaa warreen waan khana qopeusitan hundinu hedduu nama boonsaa jabaadhaa oromon nibilisoomti
Galtaa gudaan isniif qabaa jabaadhaa ammalee
2014-05-19 19:43:12
dima says:

FEKEDE ati maal hujje wallaala
2014-05-12 18:26:04
FEKEDE says:

OROMIFFAAN BARATTANII AKKASITTI BARREESSUUN KEESSAN BAAY'EE NA GADDISIISAA.....DHIIFAMA GARUU....
2014-05-04 18:37:49
Efrem Qajeelaa says:

Afaan keenya afaan oromoo guddatee sadarkaa kana irra ga'uunsaa baa'ee natti tola.Gddaa galatoomaa.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee