Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2015-03-22 17:52:37
yared says:

Good protect,good att*tude's
Nice people oromo
2015-03-22 17:52:37
adam said Amin says:

Hedduu garidhaa jabadhaa!! software iOS iPhone Mali hingoone ?
2015-03-22 17:52:37
Alamaayyoo Abdiisaa says:

Nuuf jiraadhaa lammii keenna Afaan keenna , afaan abbaa keennaa walumaan haa guddisnuun dhaamsakooti!
2015-03-10 18:33:12
Tura says:

Baay'ee gaaridha namatti tola
galata guddaa qabdu guddisuu afaanii keessatti.
galatoomaa jabaadhaa ammallee.
jechoota hammataman osoo baay'istanii jechoota baay'ee ofkeessaa hin qabu.
2015-03-09 21:46:30
Sifan kumbi says:

Akkam nagaha jirtu umataa oromo jabadha haluma kanan itti nu fufaa garuu dhamsii ani qabuu osso issin dandame translate afan oromo nuu bantani?? Galatoma bayee tokko issin jalanaa haluma kanan itti fufa
2015-03-09 21:46:30
kaalidamiin says:

Baayyee gaariidha nama gammachiisa
garuu akka nama hedduu hawatuuf osoo
Barnoonni afaanii audion kaahame
Nama hedduu horachu dandeessan
yoo dan da ame itti nuuf yaada.
2015-03-09 21:46:30
hawwii says:

hawwii koo naaf gutamee
2015-03-09 21:46:30
eyasu leta says:

baayyee nama fayyada.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee