Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2015-02-12 19:56:24
ISIRAA'EL IMMIRUU DA says:

UFFEE!! NU JIRAADHU BAAY'EE SIIN BOONNA GALATNIKEE ILMAAN KEENYA BIRA NI GA'A LUBBUU NUUF DHEERADHU
2015-02-08 15:13:56
tajudin says:

Hi falagaan kee bayye umata oromoo gargaraa itti fufi!
Akkasumas yoo danda'ame jechoota Oxford dicnerriir sana asira kayuu jalii godhi
2015-02-08 15:13:56
gada roba says:

yaa ilmaan oromoo keessatuu namoon waan kana hoji irra olchitan,galani keessan hinbadin,rabbiin isin yaa eebbisu jedha,ammas galatoomaa.
2015-02-03 17:41:04
jambrere says:

enyumma kessaniif gatii itti laatanni dhaloota isiin booda dhufanifis beekumssa kessan dabarsitanii enyummaa keenyaa akka hubanuuf gochaan isiin gootan gatii barri isa hin dangessine qaba. galanni kessan jechaan olii
2015-02-03 17:41:04
Gammachuu Geetacho says:

bay'ee namati tola wan isiin hojjeetani akkuma kannani itti nuf fufa waqnii oromoo sin duka haa ta'u ... dhuma irraati anis hikkaa afaan oromoo fi engilizi bilbilla harkaa irraati akka sabni kenyaa fayyaadamuf hojjechani jiraa kannaf gargarsi kessani na fanna akka ta'u barbade jechoota hunda bakka tokkoti akkamin argaachu dhabda'a?
2015-02-03 17:41:04
bb says:

Persistence meaning
2015-02-03 17:41:04
kadir Abba Tamam says:

Dalagaan ke hundii hedduu nama gammachisa. Haaluma kanaan itti fuufii waaqni siwaliin hajiraatu jedha.
2015-01-28 17:11:55
Gadisaaomn says:

Hedduu gallatomi hundaa Callaa wantii atii yadde nama gamachisaa umir sii haa dheresuu

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee