Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2016-03-09 19:25:39
biftu oromiy says:

Jabadha gudaa galatooma
2016-03-09 19:25:39
biftu oromiy says:

Jabadha gudaa galatooma
akkanumati it fufaa
2016-03-09 19:25:39
Fayera Temesgeen says:

hojii gaarii hojjechaa jirtu,jabaadhaa
2016-03-09 19:25:39
Fayera Temesgeen says:

jabaadhaa
2016-02-18 19:14:38
Oromo Samsung says:

Hedduu Galatooma
2016-02-14 19:01:51
Tadesse says:

Hojii aadaa fi seenaa saba keenyaa deebisanii ijaaruuf godhamu ilaalchisee gumaacha guddaa gochaa jirtu. Jabaadhaa ittifufaa. Daraanuu akka jabaatuuf tooftaalee dabalachaa adeemaa. Fakkeenyaaf haala itti kuusaalee maqaalee Oromoo hanga akaakuu shan ykn isaa ol duubatti deebinee funaannee galmeessinu utuu uumne. Maaliif yoo jenne maqaaleen durii jechoota amma dagataman qabatanii jiru.
2016-02-14 19:01:51
Tadesse says:

Hojii aadaa fi seenaa saba keenyaa deebisanii ijaaruuf godhamu ilaalchisee gumaacha guddaa gochaa jirtu. Jabaadhaa ittifufaa. Daraanuu akka jabaatuuf tooftaalee dabalachaa adeemaa. Fakkeenyaaf haala itti kuusaalee maqaalee Oromoo hanga akaakuu shan ykn isaa ol duubatti deebinee funaannee galmeessinu utuu uumne. Maaliif yoo jenne maqaaleen durii jechoota amma dagataman qabatanii jiru.
2016-02-14 19:01:51
Tadesse says:

Hojii danda. Daraan jabaachuuf tooftaalee dabalataa wixineessaa. Fakkeenyaaf maqaalee oromoo ka dur akaakuu heddu duubatti deebinee utuu galmeessinee jachoota amma hinbeekamne hedduu irraa argachuu amlla.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee