Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2017-02-06 17:34:00
Bizunesh says:

Hojii isin hojjeetan bayyee kan nama gammachisuu fi kan nama barsisuudha.baayyee galatooma!!!!!!!!!
2017-02-06 17:34:00
Tadele says:

This dictionary helps me a lot to learn basic Afaan Oromo terms. Galatoomi!
2017-02-06 17:34:00
tacaan says:

Ani Gama Kootin baay'ee baay'ee galatooma Afaan kan aguddisuu keessaniif. isin faana jirraa jabaadhaa!!!!!!!!!!
2017-02-06 17:34:00
Ahmed says:

Namoonni qubeedhuma barreessuu waan danda'aniif qofa waan afaan oromoo seeran barreessan of seeyan kanaafuu xiinxallanii of ilaaluu qabu jedha. Gara birootin ammo loqoda baay'ee waan qabnuuf inni tokko kan birootti dogongora fakkaachuu danda'a.
2017-02-06 17:34:00
ibsa says:

gallatommaa gallannii kessan billisumaa haa tauu
2017-02-06 17:34:00
Gary says:

I desire to understand the language, translated so I can gather what's being said in a video or in print, specifically songs. How can someone provide this for me? Thank you.
2017-02-06 17:34:00
dereje mamo says:

baayyeeee irraaaa bareeee galatomi
2016-11-30 21:37:06
immabeet says:

akkaataan barreeffama jechoota afaan oromoo dhaabbataa ta`uu dhiisuunsaa na gaddisiisa. jechoota of hin dandeenye jecha of danda`aatti maxxansinee moo irraa bunnee barreessuu qabna? namoonni qubee barreessan baay`een qubee sirriitti hin barreessan. seerri afaanichaa rakkisaa miti. kun maaliif ta`uu danda`e laata? anis yoon dogoggore na sirreessaa. galatoomaa!

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee