Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2017-05-14 15:20:24
Firanboon Nagara says:

baay.ee baay.ee galatooma sin qofa waliin tanee ta'eef, taatee keenyaa haa dhugofanuu
garuu isin qunamuun barbada email kanarraa phone no naf ergaa
firanbonegera@gmail.com
2017-05-14 15:20:24
Firanboon Nagara says:

baay.ee baay.ee galatooma sin qofa waliin tanee ta'eef, taatee keenyaa haa dhugofanuu
garuu isin qunamuun barbada email kanarraa phone no naf ergaa
firanbonegera@gmail.com
2017-05-14 15:20:24
Sabaaf says:

Namni sabaa isaaf jiraatu, hojjetu galata guddaa qaba. Rabbis galata guddaa kennaaf. Anis gaaf tokko akka keessan kana saba koof nan hojjedha jedheen yaada. Rabbiin umrii fi fayyaa isiniif yaa kennu, jabaadhaa!
2017-05-14 15:20:24
Aba Biya Warabadi says:

I have been looking for Oromo dictionary.
Specially: Oromo - English dictionary, and Oromo - Amharic Dictionary. I tried for the thirty years without success, I live in Sweden without possibilities to travel to Ethiopia.......

Aba Biya Warabadi,, wb@comhem.se
2017-05-14 15:20:24
Kaloo says:

bay┬┤ee gaariidha heddu heddu nu boonsiftan guddina afaan oromootif heddu waan bonsaadha. galanni kessan bilisumma haata'u. kana male waan biraa akka hojjatan abdi guddan qaba.
2017-05-14 15:20:24
Dhebootuu Jannatta r says:

Heduu nama tolaa jabaadha
2017-05-14 15:20:24
Juneydi Woliye says:

Hujii boonsaa fi seena qabeessa hojjattan harkaa fayyaa argadhaa;ammas jabaadhaa.
2017-05-14 15:20:24
Alemu says:

Akkuman gurrakootiin dhagahe ijakootiin gaafan firii dafqa keessanii argu gammachuu guddaatu natti dhagahame. Yaa dhaloota qubee jabaadha seenaan sin galmeessiti.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee