Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2017-07-02 12:33:58
Hayiluu says:

Fafaca'anii guddachuu dhiisii roorroo ofirra dhorkuunu rakkisaadhaa.Kanaaf ilaalchaa fi chaasaa tokkoo jalatti wal yaatiksinuu.Oromummaan akka oromoof abboomnu qooda qabaa.
2017-05-22 10:55:44
Umar Ahmad says:

Bayee garii
2017-05-22 10:55:44
oloogodariis@gmail.c says:

korree, dalluu, fujjisa, qawwisa,didibboo,shakakkee,fungaa, honborii,affeellama,
2017-05-22 10:55:44
oloogodariis@gmail.c says:

fujjisa jechuun daa,imni tokko odoo mataadhaan gadaameessa haadhaa keessaa bahuu qabuu yoo miilaan gad dhiibbate haalli daa,imni san itti dhalatuuf haadha rakkisaa itti bahu san FUJJISA jedhama
2017-05-22 10:55:44
abdulaziz says:

ilmi namaa waan dalagerratti galateffamun haqa inni qabu faarfamuun garuu dalagaan(huujiin) san quubsitu, hanga barbaaddu $80 ol arkachuu qabda hoggaas hujiin san farfamtu.
Duuba hujattotni dikshinari oromo galata guddaa itti fayyadamtoota bira qaban garu bakka faaru hin genye sababiin jachoota lallafa akka INSISTED fi kan kana fakkatan heddu kessa hin arkattu tanaaf hedduu irratti dalagu barbachisadhaan ja'a galatoma.
2017-05-14 15:20:37
falmataa says:

beeyyee boonsaadha guddinni afaan keenyaa ammas itti fufa Abdii rabbiitiin
2017-05-14 15:20:24
Miratu Asfawu says:

Bay'ee namatti tola jabaadha walin Afaan oromoo ha guddisnuu
2017-05-14 15:20:24
Amadin usman Ahmed says:

galanni kessan bilissummaa oromoo haa ta u

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee