Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2011-01-09 19:16:36
Gira says:

Wonderful job
2011-01-09 18:26:59
ifaa says:

Galatoomaa! Galata guddaa qabdan hojii guddaa kanaaf.
Wantan jechuu barbaade tokko yoo jiraate jechi 'irraa' jedhu afaan Ingiliziitiin 'From' jechuu ta'ee yeroo uunkaa ykn gabatee keessatti fayyadamnu garuu akka warra Ingilizii maqaa ykn ibsa tokko dura hin fayyadamnu. Dhuma maqaatti ykn ibsaatti fayyadamna malee.
Fkn: 1. From: XXXXX - Ingilizii,
2. xxxxxx irraa - Afaan Oromoo.
2010-12-26 20:33:06
oromia says:

oromo languages is importing to speak is a lovely languages
2010-12-14 00:56:33
ged says:

Learn the Oromo Language (Afaan Oromoo) Online Free
2010-12-02 19:16:34
Akalu D. says:

Umurii dheeradhaa Warri kana eegaltan. Afaan oromoo akka salphaatti afaan teekinooloojii ta'uu danda'a. Garuu nama akkas jalqabee itti hojjetutu hin argamne ture. Amma kunoo baga nagaan dhuftan. Gara fuula duraatti akka inni dagaagu amantaa kooti. Rabbi sin haajabeeu. Nutis jechoota hiikasaa wajjin ni ergina. Hayyee!
2010-12-01 13:48:21
Mehabub says:

Please check the word "Seventy" b/c it is translated into "Soddama" among others.

Thanks for your service.
2010-11-23 06:48:28
waktola chala says:

an baruu kanan barbaade waa'ee dictionary afan oromoo tini fi afan oromoo tin jiruuti afoonota oromoo bal'inaan baruu wanan barbaadeefidha
2010-11-21 22:40:24
Kume Abdurahman says:

wow i really like this .i am really happy to see that for once people decided to do something instead of just sitting and expecting for someone else to do for us . Thank you guys for doing something to spread our language. Haalaan na gammachiise.itti fufaa.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee