Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2009-12-26 12:26:40
Haroo Maaya says:

jabaa dha ilmaan Oromoo
2009-12-13 08:54:54
guutu turee says:

Dhugaa tun waan hedduu hedduu nama gammachiisaati itti jabaadhaa jajjabaadhaa Rabbiin isin haa gargaaruu.
Garuu wanni guddaan an isiniif dhaamu akkuma yaada gaarii khana qabattanii kaatan kanatti wan
2009-12-07 07:02:13
Tadesse Duguma says:

I want oromo dictinoray
2009-12-06 19:47:46
Weennii says:

Baay'ee nama gammachiisa! Galata guddaa argadha.
2009-12-01 22:14:07
bolki_shalafa says:

great to see some body working than talkin for a years! waaqa bless!!
2009-11-30 20:26:12
Abu Mustafa says:

Dalagaa halaan gaari daleydan. Namoota akka kessanii kan ummata ofdura dabarsee hojatuun,
afaan Oromofi sabni Oromo lalisee jiraata.

Galatoomaa, milkaawaa, jiraadhaa.
2009-11-29 02:18:38
Lalistuu says:

Hedduu nama gammachiisa, amilee namaallee ol-kaasa. Jabaadhaa.
2009-11-11 09:41:45
kenessa bukuna says:

I am proud of you oromoo!It is wonderful work.
you are not alone oromia Iam with you day and night to get our freedom.
Do not hide your language speak oromiffa every where you stand,sittdown!
Do no

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee