Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2011-02-02 14:05:24
Abdulhakim(dhira) says:

falli afaan gudisu bilisuma dha!!!!!!!!!! haa qabsofnuu. (from oromiya)
2011-02-02 13:24:58
sata says:

Afaan kun kan ifaa bahee warregamaa ilmaan Oromootan waggoota ba'eetiin waan ta'eef aloonii amma jiraan Afaan kana dagagsuuf cimiinaan hojjechuu nuraa jiraata.
2011-02-02 12:44:28
abdeta gerbaba unive says:

aadaa saba keenyaa beekuuf yoo iyyaafanne ulaagaa afaan keenya guddisuu keessaa tokko!
2011-02-02 06:18:57
Taasisaa Hundaa says:

Warri waan bareedaa kana qopheessitan fayyaa waliin Umurii dheeradhaa. Hedduu Galatoomaa, galanni keessan bilisummaa haa ta'un jedha. Hojii boonsaa
2011-02-01 10:26:05
tokkomsa says:

Halaan galattoma!!!!!11
2011-01-18 22:30:28
Dawit M says:

Afaan Oromo gudisu yoberbane hundumtukegna yero hunduma dubachu nuberbachisaa...ijole kegnaf, obolesa, oboleti kegna wajinin enaa wajinin jiru afaan Inglizzi yodubene akaam Afaan Oromo akamiti gudisu dendegna?
2011-01-17 16:52:25
Tullu says:

Yoo nuti afaan keenna ittiin barannee,dubbannee ittiin dalagaa keenna gaggeessine wanti AFAAN OROMOO hin dagaagneef hin jiru
2011-01-14 15:56:32
hasan says:

Warreen afaan keenna guddisuuf tattaafata godhaa jirtan galatoomaa isinin jadhaOromia irra

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee