Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2016-04-23 17:38:01
Eebbaa Asmaaree says:

gummaacha isinni guddina A/O irrati gotan heddu namatti tola,haa ta'u male jechoota technology amma irratti fayyadanis hammachisuu yala.
fknf kanen akka login,sent,compose fi kkf gara A/O hiikan isanni mal ta'a?
2016-04-07 17:20:08
Fedhii Amiin says:

Jajjabaadhaa afaan keenya akkaata hundan akkaa beekkamu gootanii
2016-04-07 17:20:08
Fedhii Amiin says:

Jajjabaadhaa afaan keenya akkaata hundan akkaa beekkamu gootanii
2016-03-30 20:40:34
taddasaa says:

ittifufaa,by ni gamadaa
2016-03-30 20:40:34
Oromtiti says:

heduu wan baredaa, galatomaa
jachaa kana hikaa barbade hin jiruu kanafu itti dara/ida,aa vulnerability
2016-03-18 15:33:47
Amaan says says:

akaam jirtuu jechuun baayeen hikaa yoo barbaanu argaachu hin dandeene nuf fooyesuu yaada gaalatooma
2016-03-18 15:33:47
GEMECHU CHALI says:

Wow!Brilliant.i`m greatfully to you.Hojii gaarii hojjechaa jirtu,jabaadha Itti fufii..............
2016-03-18 15:33:47
Tadesse Bekeshie Ger says:

Amma illee jechootiin hedduun dikshineerii keessan irratti hingalmoofne. kanaaf warri pirojeektii kana eegaltan oromiyaa mara irra (Keeniyaa dabalate)ogeessota Afaanii bobbaasuun hanga sadarkaa gandaatti gadbu'aa funaanaa yoo dandeessan. Namootiin umuriin f*gaatan utuu jiranii jechoota tarii irranfatamanii baduu dandaa'an funaanaa. Dabala immoo utuu fakkeenya gaggabaabas akkasumas fakkiidhaanis akka dhihaatu godhamee caalatti bayeessa ta'a.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee