Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2016-07-27 22:37:18
DHAABAA ALAMUU says:

AMMAYYUU BAAY'EE HAFA .KANARRA HOJJEECHUUF JAJJABEESSA.GALATOOMAA
2016-07-27 22:37:18
DHAABAA ALAMUU says:

AMMAYYUU BAAY'EE HAFA .KANARRA HOJJEECHUUF JAJJABEESSA.GALATOOMAA
2016-07-27 22:37:18
nuradin says:

Jechoota hedduu of keessan hin qabu, carraaqqii keessaniif galatoomaa
2016-07-09 20:10:14
eshetu says:

executable file isaa window irratti akka install ta'utti nuuf arjoomaa. Galatoomaa.
2016-07-07 12:40:10
ROOBSAN says:

KAN GAARII YAADEE GAARII ARGATA.WAL HAA JAJJABEESINUU
2016-07-07 12:40:10
abdulaziz says:

Dictionary kana qopheysuuf Galata guddaa qabdan garuu jachoota lallaafa (basic) tahe dictionary kana keysa hinjiru. Dhugamaan hawasa oromo barsiisuf qophawe moo business Comercial tiif qophawe Naan galle. Even Comercial irratti dalaguufu jachoota heddu ifkeysa qabaachu qabaa ykn Namni jachoota marraa (yeroo) 2 ykn 3 irraa laale dhabnaan Web ykn dictionary kanatti hindeebi'u kana jachuu Web kana bu'a dhorkuu jachuu. Tanaaf itti yaadamu qabaan ja'a galatoma.
2016-06-30 18:48:41
HUNDEE says:

WAAN HAMA AMMA HOJATANIIF GALATOOMA JECHAA.
YAADA TOKKON QABA GOOGEL TRANSLET IRRAATTII MAAF ARGACHUU DHAABNEE.PLES HAMA DAANDEESSANIIN GOOGEL TRANSLET IRRAATTII AKKA NU FE,AMU GODHAA AKKA ADUNYAA GUUTUU IRRAATII ITTI FAYYADAMAN GLTM
2016-06-30 18:48:41
j a says:

galatoomaa

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee