Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2016-05-07 21:00:27
jafar a says:

jajjabaadhaa afaankeenyaguddachuuqaba
2016-05-07 21:00:27
Gebretsadiq says:

Please help me to install the Oromo dictionary setup on my laptop.
2016-05-07 21:00:27
Gemechis Dereje says:

ulfaadha. Galatni keessaan bilisummaa haa ta'u. Hanga danda'ama ta'eetti osoo kitaaboota biraas qopheessitan gaariidha. Application isaa akka download godhamuuti
2016-05-03 17:17:10
Ayizaak B says:

Gumaata gariidha! jajjabaadha!
2016-05-03 17:17:10
ibsaa says:

Waan baby'ee bared hojatni Haltom gsruu want to know upon dandame transition afaan Gara English jijiruu ossuu hosts bared galatoma
2016-05-03 17:17:10
ibsaa says:

Waan baay'ee bared hojachuu Kressaan baay'aa galatians gsruu translation English Gara a fan Orono jijiruu Barbadian Nami baayee gsruu dhifama
2016-05-03 17:17:10
geetaachoo taaddasaa says:

Afaan raadi,oo cabsaa jedhame amma immoo record addunya cabsuun isaa hin oolu...jabaadha..
2016-04-26 21:01:01
arabe says:

mallif affan kenna hin bekkamu yookin transilte hin tuu

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee