Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2016-11-30 21:37:06
Aisha says:

Wantii isan hojattan bayee baredda imooo word toko toko ini qabu yero barbadan
2016-11-30 21:37:06
Gerema says:

Hojii guddaa hojjettani,waaqayyoon jireenya keessan haa eebbisu!garuu afaan English to afaan oromo jechoonni heddun hin jiran.eega dadhabuun keessan hin oollee jechoota heddummeesuu osoo yaaltani
2016-11-30 21:37:06
saddo kedir says:

Artikel afaan oromoo meeqa Isaan hoo?
2016-10-22 17:19:24
Gerema says:

Gummaacha guddaadha.Afaan oromoo fi aadaa oromoo ifatti baasun as irraa eegala.WAAQNI UMMATAA KANA DADHABBII KEE SIF HAA KANFALU!
2016-10-20 23:28:02
obsaa gadaa says:

haala yeroo irratti yaada kannadhaa
2016-10-20 23:28:02
May says:

Hi what does "Intala-bukusa" mean ?
2016-10-20 23:28:02
kameti says:

why is no oromo in translate
2016-10-16 22:23:18
Baarook says:

Hojiin isin hojjetan baay'ee bareeda ... garuu jechoota tokko hinqabu ...fakkeegnaaf muka "qolaatii" jedhuuf hiika hinqabu. osoo sagaloonni hafan itti dabalamanii gaariidha. walgargaaruus dandeegna afaanii fi aadaa keenya guddifachuuf. Galatooma!

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee