Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2015-04-23 16:58:11
ibsaa jaamal says:

Waanin an baarese dhisee waan biraa naa gafata maal haa goodhuu?
2015-04-23 16:58:11
Yohannes says:

Macchaafa akaasii qabduu? anii biituun babaada ?
2015-04-22 22:08:32
ani waaji says:

galata qabdan hiikaa Afaan oromo English nuu deebisuuf kaxaartan
2015-04-22 22:08:32
Biniyamin Ahmed Yeme says:

Abbo dadhabne yoo jecha tokko barressinu akkana jechu barbaddeeti jedha tranislate sila nu gootani bayye garidha afaan gosa biraatu tranislate qaba kenna maltu dhogge sah dictionary jecha tokko tokko qofa fayyadamta.garu tranislate... Sila nu gootani bareeda galatoma!
2015-04-22 22:08:32
Obsinan says:

Galatoma
2015-04-14 17:14:42
Ebsa shek bayan says:

bakkaa netiworkin hin jireti akka hojatu mallaa dhawaa
2015-04-12 21:54:36
murade says:

bakkee networkiin hin jirretti akka dalaguu danda'u taasisuuf fala barbaadaa baay'ee namatti tola. Hojii boonsaa yoomiyyuu yaadatamufi jajjabeeffamuu qabudha. Nuuf jiraadhu! yaa waan ofii!
2015-04-12 21:54:36
amin ahmed says:

hundi keessan yaada kennitaniif galatoomaa!
previous123456789...133134next

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee