Oromo Music Video












Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2014-09-18 15:47:55
abdisa says:

jechoota itti nuuf dabalaa baay'ee namatti tolaa
2014-09-08 21:38:20
Michael Workneh says:

Namooni baa'yen waan qodaa tokko keessa jirun ossoo hintane hi'rinasatiin was madaluu jaallatu. Jecha '' Rome was not built within a day'' jedhu yadane ammaaf Dictionery Afaan Oromotiin aragachukeeynatti hagamadnu hamilee waliis hajajabeessinu.
2014-09-08 21:38:20
ideanadamu says:

qubee in doogogorina
2014-08-26 22:09:06
Ifaa jiruu says:

hedduu galatoomaa baga jirraattan hayyoonni keenya cuftuu senaan isin hidagattu yoomillee ammas kna caala akka hojjattan abdii isnirraa qabna
2014-08-19 17:36:41
Bayisa Nata'a says:

Jechooni engliffaa tokko tokkoo itti dabali baay'ee gaariidh

fkn deadlock
2014-08-19 17:36:34
Mideksa Anbesse says:

Baay'ee gaarii dha garuu jechoonni Business ykn economics hin jiran fkn;quota
2014-08-19 17:36:34
DEJAN says:

Gaariidha.

Mee jecha "didhaa" jedhu itti dabalaa
2014-08-13 13:55:53
Silashii Maammoo says:

Bakki areedi itti biqilu sun maal jedhama?
Namni haadha manaa hiike maal jedhama?
previous123456789...120121next

Add a new Oromo word?


 





Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee