RSS

Most Recent Articles

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA SAGLAFFAA

Taammanaa Bitimaa irraa* Kutaalee dabran saddeettanuu akka argattanii dubbiftan abdachuun, kunoo harras kutaa isa itti-fufamu isinii dhiyeesseen jiraa, yoo yeroon isiniif hayyame mee ilaalaa! SEENSA Ton Leus furaa isaa keessatti jech

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA SADDEETTAFFAA

Taammanaa Bitimaa irraa* Kutaalee dabran torbanuu akka argattanii dubbiftan abdachuun, kunoo harras kutaa isa itti-fufamu isiniif dhiyeesseen jiraa, mee duukaa-bu’aa!   SEENSATon Lues innin kan

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA TORBAFFAA

Taammanaa Bitimaa irraa* Kutaalee dabran jahanuu akka argattanii dubbiftan abdachuun, mee kunoo harras kutaa isa itti-fufamu isiniif dhiyeesseen jira.   SEENSAKutaa isa lammaffaa keessatti waayeen ba

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA JAHAFFAA

Taammanaa Bitimaa irraa* Kutaalee shanan dabran akka dubbiftan nan abdaddha. Kunoo, harra immoo kutaa isa jahaffaa isinii dhiyeesseen jiraa, yoo yeroon isiniif hayyame mee duukaa-bu’aa!   SEENSA

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA SHANAFFAA

Taammanaa Bitimaa irraa* Kunoo, barreeffanni kun kutaa shanaffaan isinii dhiyaatee jira. Isaan kanaan dura dhiyaatan irratti ida’attu jedheen abdaddha!   SEENSAAfaan Oromoo keenya, afaan hedduu

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA AFRAFFAA

Taammanaa Bitimaa irraa* Barreeffata kana kutaalee sadan dabran akka argattanii dubbiftan abdachuun, kunoo harra kutaa isa afraffaa itti-fufeen jiraa, yoo yeroon isiniif hayyame mee duukaa-bu’aa!   SEENSA

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA SADAFFAA

Taammanaa Bitimaa irraa* Kutaa isa lammaffaa irratti kan isiniif dhiyaate san, akka qalbeeffatan abdachuun, mee kunoo kutaa sadaffaa itti-fufeetan jira.   SEENSABarreeffata kana isa dabre keessatti a

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA LAMMAFFAA

Taammanaa Bitimaa irraa* Barreeffata kana kutaa isa tokkoffaa akka ilaaltanii waa irraa qalbeeffattan abdachuun, kunoo harra immoo itti-fufaa isaa isiniif dhiyeesseen jira.   SEENSAAfaan tokko heddum

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: Kutaa Tokkoffaa

Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, hunda durseen nagaa fi nageenya isiniif hawwa! Mee kunoo harra irraa kaaseen, mataduree kanaa olitti kaayame jalatti akkuma yeroon naa hayyametti waa isinii dhiyeessuuf yaala. Isin immoo akka obsaan na dukaa-buutan abdiin qaba. B
Page Navigation: 1 2 (All)

Most Viewed - All Categories