JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA KURNAFFAA

Taammanaa Bitimaa irraa*

Kutaalee dabran saglanuu akka argattanii dubbiftan abdachuun, kunoo harras kutaa isa itti-fufamu isiniif dhiyeesseen jiraa, mee ilaalaa!

 

SEENSA
Ton Leus furaa isaa keessatti jecha “sora” jedhamu jalatti jechoota kanaa gadii kenna. Mee amma isaan tokko tokkoon haa ilaallu!

“sora: rain = bokkaya, rooba. These are all three general words; for specific types rain, from drizzle to downpour, see bokkaya, buffee, bukiyyee, ebelee, gilgila, halada, hareessa, imimmaan bokkayaa, qacaca, rooba, sha’ee diiramaa, soraara, sorroo, tamna.”

Isaan armaa olitti tarreeffaman kanas mee tokko tokkoon furaadhuma Ton Leus san keessaa haa ilaallu! “Sora, bokkayaa fi rooba” hiikkoon isaanii waan kennameef, bira dabrama.

“buffee: a sprinkle (of rain).”
“bukiyyee: shower, scattered showers, small rain”.
“ebelee: drizzle, fine misty rain, this is more substantial than sorroo.”
“gilgila: spatter rain in small drops, dribble”. = tiifuu
“hareessa < hara: the first rain on drops to come down."
"imimmaan bokkayaa: a good heavy rain, whether long or just a brief downpour." = leekkee.
"qacaca: continous drizzle, solid enough to be good for the country."
"sha'ee diiramaa: misty rain in the morning."
"soraara: isolated rains or showers in the dry season."
"halada: occasional showers during the month of Adoolessa."
"sorroo < sora: drizzle, fine misty rain. It is even lighter than ebelee, and can go for a long time."
"tamna: heavy rain, downpour".

Kunoo, inni kanaa olitti addeeffame, dureessummaa afaan keenyaa nutii muldhisa. Jechoonni dimshaashaa sadan: "sora, bokkaya/ bokkaa" fi "rooba" yoo tahan kana jalatti jechoonni 12 tarreeffamaniiti jiru. Jecha isa naannoo Booranaatti imimmaan bokkayaa jedhamu moggoyyaa isaa is leekkee jedhamu anatu itti-dabale. Akkanuma "gilgila"-a fis jecha "tiifuu" jedhamu itti-ida'een jira. Inni Booranatti "tamna" jedhamu Oromiyaa Waltajjii fi Lixaatti "yandoo" Oromiyaa Bahaatti "jirkaa" jedhama.

Erga waayeen jecha "sora" jedhamuu ka'ee, walaloota uummataa kanan Oromiyaa Waltajjii irraa walitti-qabe keessaan, tokkicha callaa as irratti kaasa:

Ani hin nyaaddhu mulluu
Mulluu gaafa soraa
Nama beelessitii
Ani hin jaaldhuu kuyyuu
Kuyyuu gaafa lolaa
Namarraa dheensitii!

Waan hundaafuu, sagaleewwan waayee “roobaa” agarsiisan kun akkamitti Oromoon afaan isaa gabbisaa, dilbeessaa, dabrees miidhagsaa akka asiin gaye nutti muldhisa. Duudhaan bareedaan kun dhaloota ammaa fi dhaloota boruutiin itti-fufamuu qaba.

Mee erga kana qalbeeffannee, kanaa gaditti sagaleewwan 25-nan kutaa kanaaf qoppheeffaman haa ilaallu!

JECHOOTA MOGGOYYAALEE

1) Walanee – kora, yaa’ii, qixxee
2) Geeda – muka (“tree”)
3) Miiloo – fira dhiyoo, aantee, fiixaa
4) Qomoo – lammii
5) Cancala* – luugama
6) Dachee – lafa
7) Baatii – ji’a, addeessa
8) Gadoo – haaloo, kootoo
9) Karshaa – shuummoo boqqoolloo, mulluu badallaa, korankora
10) Bokora – bineensa, busaawa
11) Dhuudhuu – muujalee
12) Yeelloo – qaanii, saalfii
13) Soorata – liqimsaa, sagalee**, nyaata
14) Dhageessisa – beeksisa, labsii
15) Gurmuu – gateettii
16) Cimaa – jabaa, korkoree, humna-qabeessa
17) Horoo – halkoo, maallaqa
18) Dira – magaalaa, mandarbojaa
19) Bitimaa*** – cufaa karraa
20) Kolomsiisuu**** – nuffisiisuu
21) Jirkaa – rooba-guddaa, tamna, yandoo, sibicha
22) Yabaloo – bidiruu
23) Waaggaa – utubaa
24) Faaroo – kaayoo, gaarra, milkii
25) Waragaa – dugda-duwwaa, kophaa, leexaa

HUBACHIISA MIILJALEE

* Cancaluu = luugamuu; cancalamuu = luugamamuu. Cancaltuu = luugamtuu — faa!

** Oromoon Booranaa fi Oromoonni Keeniyaa jecha “nyaata” jedhamuun “sagalee” jedhu. Jecha isa Oromoonni Harar, Walloo, Raayyaa, Tuulamaa fi Maccaa faa “sagalee” jedhaniin Booranni faa “qooqa” yookaan “qoonqa” jedhuuni. Warri Amaaraa isaa Afaan Oromootiin “qoonqa” jedhamu kana irraayyi “Qwaanqaa” isa jedhamu ergifatani.

*** Jechi kun naannoo Booranaa fa’itti “butumee” yookaan ” butumaa” yoo jedhamu, Wallaggatti immoo “gitimaa” jedhama. Dabaleesoo, hiikkoon jecha kanaa inni biraa “qabeenya” jechuu dha. “Abalu bitimaa na gachisiise” yookaan “abalu bitimaa karraa na gachisiise” jechaan – “abalu horii kiyya hunda na gurgursiisee, na deegse” jechaa dha.

**** Kolomsiisaa = nuffisiisaa. Kolomsiifamuu = nuffisiifamuu — faa!

Itti-fufa —!

================== // =============

Taammanaa Bitimaa: Gurree@web.de

Comments


No comments yet! Be the first:

Your ResponseMost Viewed - All Categories