Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2014-07-10 19:16:08
akkama says:

toolte
2014-07-10 19:16:08
jaalala hammaatte says:

jabaadhaa jajjabaadha isin waliin jirraa
2014-07-10 19:16:08
fedhii namaa says:

jabaadha jajjabadha
2014-07-10 19:15:51
Tazabi says:

Hello there, it is good to have this dictionary online. I am not native speaker of Oromigna - but I can speak other languages that are spoken in Ethiopia. I was wondering if you can upgrade to have a simple search for sentences like - lets have a lunch, can I get a water please.. I am working on the same project for the other language as well.. if you are willing to cooperate and work on those trans-language I will be willing to help as well.. All in all, keep the good job and thank you
2014-07-04 20:38:08
ANUMA says:

DIIKSHINARIIN KUN BAAY'EE GAARII DHA.
GARUU,RAKKINA QUBEEN ISAA JABAATEE YKN LAAFEE DUBBIFAMUU AKKA QABU ARGEE JIRA. LAMMATA IMMOO HANQINA JECHOOTAA ILLEE NII QABA. FAKKEENYAAF JECHI"DHADDEE" JEDHU HIN JIRU.
2014-06-25 18:46:42
Ayyaansaa says:

baay'ee namatti tola jabaadhaa.nuyi hunduu waan nurraa eeggammu ni baana.guyyaa tokko waanta qabatamaa ijaan niargina.
2014-06-13 20:07:29
Fayissa says:

Hedduu galatoomaa!

Garuu jechoonii afaan oromo kan hafanitu caala fakkaata. Warri waan jechoota afaan oromootiin beektanii asi irraa dhabdan qopheessitoota kanaaf dabarsaa. Akkasisti suuta suuta babalachaa deema.

Karaa biraa, qopheesitooni oggeegyii afaan oromoo faana walii galtanii qulqulina isaa eeguu irrati otoo hojjetanii hedduu gaarii dha. Waan akkanaa qopheessun qoosaa miti.

Spelling, noun, adj, verb fi fakkeenya iddoo/attamiti jechoonni sun itti gargaaraman otoo itti dabaltanii namni caala itti fayadama jedheen yaada.

Hundaafuu hojii keessaniif hedduu galatoomaa!
2014-06-12 16:59:48
mardia Tula Dube says:

Jabadha yaa oromo koo ammasi galatoma love you my oromo people's 4 every ND always! !!!
previous123456789...118119next

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee