Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2015-07-29 17:00:04
Yaadii Barresii says:

Daboo fi daabboo addan baasnee hubachuu qabna ya jamaa.
2015-07-29 17:00:04
Temesgen Teshome says:

bayyee danssaadhaa arbaminch university iraa
2015-07-29 17:00:04
Birhaanuu says:

Ka'umsi keessan gaarii dha. Garuu galmeen jechoota kun akka kuusaa hiikaa jechootaa ykn galmeetti fudhachuuf baa'ee nama rakkisa. Hiikaa jechoota murasa qofaa kan qabu ta'uu; kan hin waaltefamne ta'uu fi hojiin heddu kan hojjetamuu qabu ta'uu namatti mul'isa. Kanaaf halkanii fi guyyaa yoo hojjenne malee ammallee kun guddina afaan Oromootiif gaheen inni gumaachuu xiqqaa dha. Cimaa ti kana haaressuuf hojjedhaan isiniin jedha.
2015-07-29 17:00:03
Yaadii Barreesii says:

daboo fI daabboo addan baasaani hubachun barbachiisaa dha ya jamaa.
2015-07-11 01:34:51
kume bali says:

gudaa galatoma gaaru wanta atii bareste dhiseti kan hanbira namaf ibsa garidha haaluma kanan itti fufa
2015-07-11 01:34:51
Ali says:

heddu galatoma jabadha jajjabadha obboleyyan ko
Akkanumatti itti nu fufaa isinin ja'a !
Garu faafii takkan qaba gaafin tiyyas akkana jedha
Jechotan barbade argachu hin dandenye kunii ho malif tahe lata?
Ammas kanin jedhu jechotaa hunda argachu ni dandenye?
Dhifama wajjin itti yadaa gad nu lakkisa yaroo gababa kessati.
Galatoma!!
2015-06-15 20:33:24
Gamtaa Zawudee says:

jabaadhaa jajjabaadhaa ammas wantootni dalagamuu qaban danuudhaati
2015-06-15 20:33:24
ahmed aadam says:

translate sila nuu gootani wan akkan bareedati galatooma
previous123456789...136137next

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee