Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2015-01-26 19:11:04
birraa biyyaa says:

Baayi'ee galatoomaa itti fuufaa hujii boonsaa akka kanaa saba keennaaf.
2015-01-26 19:11:04
Z says:

Proud of you. Galtni keessan guddaa dha. Maaloo jabaadhaa!
2015-01-20 16:58:54
baarii sammaan says:

Guddaa guddaa galatooma
Waanini jedhu jechatu nahan qata
Baay'ee galatooma
2015-01-20 16:58:54
baarii sammaan says:

Guddaa guddaa galatooma
Waanini jedhu jechatu nahan qata
Baay'ee galatooma
2015-01-19 21:52:33
Baditti Abajifar says:

Very helpful.galatoomi
2015-01-19 21:52:33
khadir says:

Galanni keessan hagana jedhamee hin madaalamu.
2015-01-19 21:52:33
Misgana wakene says:

Bayyee isin galateffanna warri aadaa afaan keenya guddisuuf yeroo keesssan aarsaa gootani dictionary kana online irra nu fiduu keessaniif nu jiradha. Garuu yoo isinii danda'ama ta'ee jechoota warra hafaanii jiran yoo itti dabalamuun ni danda'ama ta'ee system keessanitti akka nu dabaltan kabaja guddaan isiin gafadha. isin jalladha jiraadha
2015-01-19 21:52:33
gaara mullataa says:

jabaadha jajjabaadha
previous123456789...127128next

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee