Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2015-05-22 17:30:02
Jafar Fayisa says:

Galatoomaa amma waanin fedhe hiikaa argadhe. Garuu, yeroo hedduu jechootni afaan Oromoo sirnaan waan hin barreeffamneef waan fedhan argachuun ni jabaatti
2015-05-20 17:41:00
jeni says:

Bayy'ee galatoma lammiiwwa koo
2015-05-20 17:41:00
Hann debele says:

Kunii bayye gariidha!!!
2015-05-19 17:07:40
jeni says:

Bayy'ee galatoma lammiiwwa koo
2015-05-12 16:03:42
Mihretuu Acaaluu says:

baay,ee galatoomaa galanii keessan guddaadha
2015-05-12 16:03:42
Ana says:

galat qabdan hiikaa Nufgaalaakiisuukesaniif.
giin wanuutii jaanee allaa waanbiiraanuuf kana jachaNutiihiinbaaraane.Jacha Jajaba.Nufdhiiyesaa.giin waancufafu. Nufgalaatoma.
2015-05-04 22:13:08
obsinan odaa says:

galatoma garuu translate sila nu gootani waan akkan bareeda galatooma
2015-05-04 22:13:08
Malika Bashir says:

Baay'ee gaaridha galatooma. Garuu yeroo hedduu jechi inni hedduun hiikamee hin jiru. Akkana jechuu barbaaddee jedha. Sun osoo nuu sirraayee gaaridha.
previous123456789...134135next

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee